วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อายุต่ำกว่า 15 ต้องเรียน 3 ปี (โปรแกรม ITw รุ่น 7 ต.ต.56), เพิ่มมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูจาก 9 เป็น 11 ข้อแล้ว, สำรวจอบรมครู กศน.ปี 57 อีก, อัพโหลดผู้เข้าสอบเทียบสูงสุดครั้งที่ 2 ภายใน 17 ต.ค.สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  4  เรื่อง ดังนี้


10 ต.ค.56  รมว. จาตุรนต์ ฉายแสง แจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
         1. วันที่ 7 ต.ค.56 คุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม ITw ได้ส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง ITw51 2.0 รุ่น 7 ต.ค.56 มาให้ผม    โปรแกรมรุ่นใหม่นี้ มีรายการแก้ไขดังนี้

             1)  เพิ่มรหัสกลุ่มเป้าหมายใหม่ อีก 4 กลุ่ม  รวมเป็น 27 กลุ่ม  คือ
                  -
24 เด็กต่างด้าว (อายุ 6-15 ปี)
                  -
25 เด็กชาวเล
                  -
26 เด็กเร่ร่อน
                  -
27 ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
                สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่
24-26
( เด็กต่างด้าว เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน )  จะมีการเช็คเงื่อนไขการจบต่างจากปกติคือ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นมีการเทียบโอน)   และอายุต้องไม่น้อยกว่า 12 ปีในวันที่จบ
             2)  แก้ไขรายงานสรุปผลการลงทะเบียนตามกลุ่ม/ตำบล ให้แสดงผลแต่ละกลุ่ม/ตำบล ด้วยจำนวนวิชาที่ไม่เหมือนกัน   และเพิ่มปุ่มบันทึกรายงานเป็น
Excel
             ใครสนใจ ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง ได้ที่
             -
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15540884/itw51_07102013_setup.zip   หรือ
             -
https://docs.google.com/file/d/0B6tQobXfGWLEa0UxNENIWWlmcUk/edit?usp=sharing

เตรียมกันได้แล้ว ..
10 ต.ค.56  ประชุมสรุป "สุดยอด กศน. 56" และเตรีบมจัด "สุดยอด กศน. 57"         2. วันที่ 4 ต.ค.56 ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.56  โดยยกเลิกข้อบังคับและประกาศฉบับเก่าที่เกี่ยวข้อง

            เนื้อหาสาระที่ข้อบังคับฯฉบับใหม่นี้ แตกต่างจากฉบับเก่า เช่น
             ก. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มี 11 ข้อ ( เดิมมี 9 ข้อ )  คือ
                  1)  ความเป็นครู  ( เดิม อยู่ข้อสุดท้าย ย้ายมาเป็นข้อแรก )
                  2)  ปรัชญาการศึกษา  ( เพิ่มใหม่ )
                  3)  ภาษาและวัฒนธรรม  ( เพิ่มใหม่ )
                  4)  จิตวิทยาสำหรับครู  ( เดิม )
                  5)  หลักสูตร  ( เดิมคือ การพัฒนาหลักสูตร )
                6)  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  ( รวม 2 ข้อเดิม เป็นข้อเดียว คือ การจัดการเรียนรู้ กับ การบริหารจัดการในห้องเรียน )
                  7)  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ( เดิมคือ การวิจัยทางการศึกษา )
                  8)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ( เดิม )
                  9)  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้  ( เดิมคือ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา )
                 10)  การประกันคุณภาพการศึกษา  ( เพิ่มใหม่ )
                 11)  คุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาบรรณ  ( เพิ่มใหม่ )
                 ( ข้อเดิมที่ตัดออกไปคือ ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู )

             ข. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มี 7 ข้อ ( เดิมมี 10 ข้อ ),    ปรับแก้มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา,    เพิ่มมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์,    เพิ่มหมวดมาตรฐานการปฏิบัติตน

             ค. บทเฉพาะกาล
                 - ให้สถาบันซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใช้หลักสูตรเดิมได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ 5 ต.ค.56
                 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเดิม ให้ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา
                 - คุณวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรเดิม ให้ใช้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ 5 ต.ค.56


             ดูรายละเอียด ที่  https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/TeacherStandards56.PDF            3. ตามที่มีผู้ยังไม่ผ่านโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. และเคยสำรวจเพื่อจะเข้าโครงการในปี 57 นั้น  ตอนนี้ให้จังหวัดแจ้งรายชื่ออีกครั้ง ภายในวันที่ 25 ต.ค.56  ( สำรวจให้หมดนะ จะได้ไปรับเข็มวิทยพัฒน์ที่พัทยา )   ดูรายละเอียดที่
             http://203.172.142.111/webnfe/index.php?option=com_content&view=article&id=36728:---2557&catid=110:2010-11-29-13-37-01&Itemid=205
         4. เรื่องการสอบภาคทฤษฎี เทียบระดับฯขั้นสูงสุดฯ ครั้งที่ 2   ให้สถานศึกษาดาวน์โหลดฟอร์มข้อมูลนักเรียน จากเว็บ สทศ. ที่ http://www.niets.or.th/nnet8m/examweb/frmlogin.aspx  ในเมนู "ข้อมูลนักเรียน"  มากรอกเติมเฉพาะ "เลขประจำตัวนักเรียน" ( เลขประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก ไม่ต้องมีขีด ตามคู่มือดำเนินงานฯ หน้า 63 ข้อ 6.2 )   ส่วนข้อมูลอื่น ๆ ให้ตรวจสอบที่คีย์ไว้ให้แล้ว ถ้าพบข้อผิดพลาด แก้ไขเองไม่ได้ ให้ติดต่อ สทศ. 02-217-3800
             จากนั้น นำส่ง ( อัพโหลด ) ข้อมูลนักเรียน ขึ้นเว็บ  ระหว่างวันที่ 11-17 ต.ค.56   และให้จังหวัดตรวจสอบ-จัดห้องสอบ-สนามสอบ ภายใน 20 ต.ค.56  ( ดูรายละเอียดในคู่มือฉบับสีส้ม ที่แจกครั้งที่แล้ว )


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสงสัย